Garantia d’identitat, titulació i habilitació professional

Conjunt de serveis adreçats a millorar la qualitat general de la documentació elaborada pels professionals de l’enginyeria (projectes, informes, certificats i altres documents tècnics), així com garantir la identitat, la titulació, l’habilitació professional i la cobertura de la responsabilitat civil. A més, contribueix a la lluita contra l’intrusisme i afavoreix la defensa dels interessos dels professionals.

Certificat d’Actuació Professional (CAP)

Control col·legial creat pels EIC amb l’objectiu de garantir les competències de l’autor, la seva cobertura de responsabilitat civil professional i la correctesa formal dels treballs certificats.

Què permet?

  • Aportar garanties al client davant de possible intrusisme
  • Aportar a l’Administració garanties de la qualitat del projecte
  • Garantir la no inhabilitació de l’autor

Visat

Control col·legial regulat per llei i que té per objecte comprovar, com a mínim, els següents aspectes:

  • La identitat i l’habilitació professional de l’autor
  • La correcció i la integritat formal de la documentació segons la normativa aplicable

Es preveuen dos tipus de visat:

Visat obligatori. Serà obligatori obtenir el visat col·legial d’aquells treballs professio- nals establerts a l’Article 2 del Reial Decret 1000/2010, i que bàsicament es refereix als projectes d’edi cació i als d’enderroc d’edi cacions.

Visat voluntari. És aquell que no està contemplat a l’apartat anterior i que ha de sol·licitar expressament el client de l’en- ginyer que signa el treball.

Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT)

Som la primera entitat col·laboradora que va ser habilitada segons el Decret de Regulació del Sistema d’Habilitació i de Funcionament de les Entitats Col·laboradores de l’Ajuntament de Barcelona per a emetre els informes dels expedients d’obres de Barcelona.

Els IIT’s només es poden tramitar de manera telemàtica i s’emeten en un termini de 5 dies hàbils.

Certificat d’Exercici Professional

Permet acreditar en ofertes a clients privats o públics (concursos de l’Administració) la titulació, la no inhabilitació i que es disposa de cobertura de Responsabilitat Civil Professional.

Necessites més informació?

Mirar web Contacta